Myšlenka tohoto projektu vychází z reality dnešního světa, který mnohdy až přílišným důrazem na intelektuální činnost opomíjí všestranný rozvoj člověka. Ten v sobě musí zahrnovat i rozvoj fyzické síly, zručnosti a jistě nesmíme zapomenout ani na směřování k hodnotám, jež člověka jako jedince přesahují. Naposledy zmíněná dimenze je v našem projektu obsažena zejména v klíčových aktivitách směřujících do oblasti ekologie, ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje.

V době, kdy demografická křivka setrvale klesá a ještě strměji klesá zájem o technické a učební obory, chceme tímto projektem alespoň částečně přispět ke zvratu a znovu objevit "šikovné české ručičky".

Cíle projektu

Hlavním cílem celého projektu je dokončení kurikulární reformy formou dalších změn školního vzdělávacího programu a to zejména v předmětech: Tělesná výchova, Biologie a ekologie, Ekonomika, Praxe (ve stavebnictví) a Praktický výcvik ve školních dílnách.

Souvisejícím cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. Tento cíl bude realizován v rámci klíčových aktivit směřujících k podpoře praktické výuky ve školních dílnách, podporou přípravy žáků na prakticky, technicky a přírodovědně zaměřené soutěže, podporou spolupráce mezi školou a dalšími aktéry trhu práce, zejména pak spolupráce zaměstnavatelů a profesních svazů se školou.

Mottem a zároveň názvem projektu je vize plně rozvinutého člověka: tělo - mysl - duch. Člověka, který nepodceňuje svůj základní potenciál, ale je si zároveň vědom svých hranic, které se však aktivně snaží posouvat.


Tělo - mysl - duch, tvoří jeden kruh.