Realizace aktivit

Tento projekt reaguje na současnou situaci v českém školství, kde je hrubě poddimenzována oblast učebních oborů a ani zájem o střední školy technického zaměření není velký. Školy poskytující toto vzdělání jsou navíc znevýhodněny vysokou finanční náročností praktické části výuky. Celou situaci nezlepšuje ani fakt, kdy nízký stav populace se neprojevuje úbytkem studentů všeobecně zaměřených škol, ale plnou vahou dopadá na střední průmyslové školy a učiliště.

Realizační tým projektu vnímá nutnost rozbořit současné mylné představy žáků o jejich blahobytné budoucnosti bez nutnosti fyzické práce, manuální zručnosti, kreativity, bez flexibility a zároveň pevně daného řádu, bez schopnosti sebezapření a osobních obětí. Stejně naivní jsou mnohdy i představy našich žáků o nevyčerpatelnosti přírodních zdrojů, množství produkovaného odpadu, zbytečnosti jeho třídění a následné recyklace.

V souvislosti s přechodem od frontálního způsobu výuky k projektovému se snažíme studentům nabídnout spíše než teoretická (jednoduše nastudovatelná) fakta příklady a zkušenosti z reálné praxe a zároveň předpřipravit kvalitní podkladové materiály pro výuku a umožnit přesun těžiště od teoretického výkladu k praktickým ukázkám a řešení příkladů z praxe.

Jako kompenzace k sedavému životnímu stylu mnohých středoškoláků ve smyslu nedostatečné pohybové aktivity a nesprávné životosprávy je součástí projektu i klíčová aktivita "Ve zdravém těle, zdravý duch".

Inovativnost tohoto projektu spočívá nejenom ve využití nejmodernějších metod a nástrojů informačních a komunikačních technologií, ale hlavně svojí celistvostí - cíleným působením na všechny základní "složky" osobnosti člověka = tělo, mysl, ducha.

Podpořením projektu z veřejných zdrojů je umožněna škole realizace i těch aktivit, které by při současném podfinancování školství nebyly možné.